Home > SERVICE > THAI SMILE CAREER

THAI SMILE CAREER

smile

 

บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวนหลายอัตรา ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2534 เป็นต้นไป
 • ผู้สมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้อง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนน ขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับส่วนสูง
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่สวมแว่นตา และเหล็กจัดฟัน
 • บุคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในการบริการ
 • ผู้สมัครที่สมัครเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะต้องมีหลักฐานรับรองประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่น้อยกว่า 2 ปีเต็ม ทั้งนี้ ในเอกสารต้องระบุวันเริ่มงานที่ชัดเจน
 • ถ้าผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับที่ 4 เป็นต้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ส่งเอกสารประวัติส่วนตัว (Resume) และเอกสารอื่นๆ ตามข้อ 1 – 6 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559   เข้ามาที่ cabincrew.recruitment@thaismileair.com

โดยใช้ ชื่ออีเมลล์ ตามตำแหน่งที่มาสมัคร CA : ตามด้วยชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ  (สำหรับผู้สมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) และ AP : ตามด้วยชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้สมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) เช่น ผู้สมัครชื่อ นางสาว ยิ้มแย้ม นามสกุล ยิ้มสวย ต้องการสมัคร เป็น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ต้อง ตั้งชื่อ Email ว่า  “CA : Yimyam Yimsuay”

 1. ประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาและสำเร็จการศึกษา (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา)
 2. บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ
 3. ทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อของผู้สมัคร
 4. ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสภาบัน TOEIC แบบ Personal เท่านั้น
 5. รูปถ่าย
 6. ผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ตั้งแต่ระดับที่ 4 เป็นต้นไป (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองการผ่านงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ( สำหรับผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ จะต้องยื่นเอกสารรับรองการผ่านงานที่ระบุวันที่เริ่มงาน วันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือ เอกสารรับรองการเป็นพนักงานปัจจุบันที่ระบุวันเริ่มงาน )

– สายการบินจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาบุคลิกภาพ และเข้ารับการสัมภาษณ์   วันที่ 20 กันยายน 2559 ผ่าน Website ของสายการบิน

– บริษัท ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการคัดเลือกเฉพาะผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทกำหนด และ  คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด ทั้งนี้บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแจ้งรายละเอียดในการพิจารณาใบสมัครของผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาบุคลิกภาพและการสอบสัมภาษณ์

 

ติดต่อสอบถาม                    
แผนกบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โทร. 02-117-8853
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-117-8805
cabincrew.recruitment@thaismileair.com

 

รายละเอียด ติดตามได้ที่

CABIN CREW RECRUIT

ที่มาของข่าว : https://www.thaismileair.com

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย
ThaiAero

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page