Home > KNOWLEDGE > การบำรุงรักษา > พัสดุ Rogue Part and Bogus Part สำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน

พัสดุ Rogue Part and Bogus Part สำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน

พัสดุหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งกับอากาศยาน ในบางครั้งอาจจะเกิดการชำรุดหรือทำงานผิดพลาด โดยหากมีการทำงานผิดพลาดบ่อยๆ พัสดุหรืออุปกรณ์นั้นจัดว่าเป็นพัสดุอัตราชำรุดสูง (High-Failure Rate Item) เช่น พัสดุปั๊ม (Pump) ของระบบไฮโดรลิก มีจำนวน 10 EA หรือ ชิ้น เมื่อนำพัสดุนี้ไปติดตั้ง พบว่าเกิดการชำรุดหรือจำนวน 6 EA* หรือชิ้น นั่นแสดงว่า พัสดุปั๊มเป็นพัสุดอัตราชำรุดสูง สายการบินหรือหน่วยงานซ่อมบำรุงต้องดำเนินการตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นหรือสอบถามบริษัทผู้ผลิต ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากการออกแบบที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาด
แต่ในบางกรณีการชำรุดเกิดขึ้นกับพัสดุตัวเดิม เมื่อนำไปซ่อมและนำกลับมาใช้ ยังคงเกิดความเสียหาย พัสดุชิ้นนี้เรียกว่า Rogue Unit โดยพิจารณาจาก Serial Number (เลขประจำพัสดุ) เป็นเลขเดิม ซึ่งผู้ใช้งานต้องพิจารณาสาเหตุที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข และในบางครั้งอาจจะต้องยกเลิกการใช้งานพัสดุชิ้นนี้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคต ซึ่งในบางคร้้งอาจจะเป็นการตัดสินใจยากสำหรับพัสดุที่มีราคาสูง หากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการซ่อมและนำกลับมาใช้ และอาจเกิดปัญหาได้อีก ยังถือว่ามีความคุ้มค่าและลดอัตราเสี่ยงกับการเกิดอันตรายเมื่ออากาศยานทำการบิน
ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า Rogue Unit เป็นส่วนหนึ่งของพัสดุอัตราชำรุดสูง (High-Failure Rate Item)
สำหรับพัสดุอีกประเภทหนึ่งคือ Bogus Part เป็นพัสดุอากาศยานที่ผลิตโดยบริษัทซึ่งได้รับอนุญาตให้ผลิตจากบริษัทผู้ผลิตที่แท้จริง (บริษัทผู้ผลิตทีแท้จริงเรียกว่า Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) แต่ไม่ได้ผลิตพัสดุที่มีคุณสมบัติตามบริษัทผู้ผลิตที่แท้จริง หรือบางครั้งพัสดุผลิตจากบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตจากบริษัทผู้ผลิตที่แท้จริงหรือหน่วยงานรับรองการผลิต ทำให้พัสดุที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน มีคุณสมบัติการทำงานต่ำ มีอัตราการชำรุดสูง และง่ายต่อการเกิดความเสียหาย แต่พัสดุเหล่านี้มีราคาที่ต่ำสร้างความจูงใจต่อผู้ใช้งาน
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งของสายการบินหรือหน่วยงานซ่อมบำรุงต้องมีการตรวจสอบบริษัทผู้ผลิต ก่อนมีการจัดหาพัสดุต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการทำงานของหน่วยงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และหน่วยงานความน่าเชื่อถือ (Reliability) ภายในสายการบินหรือหน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อตรวจสอบบริษัทผลิตพัสุดหรืออุปกรณ์สำหรับอากาศยานว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตที่แท้จริงและมีความน่าเชื่อถือด้านกระบวนการผลิต เพื่อให้พัสดุหรืออุปกรณ์ที่ต้องการจัดหามีคุณภาพที่ถูกต้องต่อการทำงานและเกิดความปลอดภัยเมื่อนำมาติดตั้งกับอากาศยาน
* EA หรือ EACH คือหน่วยนับพัสดุ
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page