Home > AERO NEWS > ทั่วไป > เอเซียนเพิ่มการเชื่อมต่อทางอากาศ (Air Connectivity)

เอเซียนเพิ่มการเชื่อมต่อทางอากาศ (Air Connectivity)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southern Asian Nations : ASEAN) หรืออาเซียน จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีคมนาคมในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 23 ที่ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยใช้ชื่อการประชุมคือ The Twenty Third ASEAN Transport Minister (ATM) Meeting มีนาย Khaw Boon Wan ตำแหน่ง Coordination Minister for Infrastructure and Minister for Transport of Singapore เป็นประธานการประชุมและมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานการประชุม

ที่ประชุมได้มติที่จะทำให้มีการเชื่อมต่อการเดินทางภาคอากาศให้มากขึ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญคือการรับรองแผนงานหลักด้านการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Master Plan) สำหรับการจัดทำน่านฟ้าไร้ตะเข็บรอยต่อ (Seamless Single Sky) โดยหากประสบความสำเร็จจะเป็นการเพิ่มปริมาณการเดินทางทางอากาศ การลดเที่ยวบินล่าช้าและการลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการของสายการบินและที่สำคัญคือการเพิ่มความปลอดภัยด้านการบิน

ประเด็นเพิ่มเติมสำหรับการประชุมคือการเปิดให้การบริการภาคอากาศเสรีสำหรับภูมิภาคนี้ ด้วยการจัดทำกฎระเบียบสำหรับการทำโค้ตแชร์ (Codeshare) เพื่อสามารถใช้งานร่วมกันของสายการบินในภูมิภาคนี้สำหรับการขยายการเชื่อมต่อด้านการบินไปยังภูมิภาคอื่นของโลกซึ่งดีกว่าให้แต่ละสายการบินดำเนินการเอง ยิ่งไปกว่านั้นที่ประชุมมีความเห็นที่จะเพิ่มเส้นทางบินย่อยในภูมิภาคโดยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรทางอากาศสำหรับเส้นทางบินใหม่

ข้อตกลงเพิ่มเติมที่ได้รับการลงนามคือการลดข้อจำกัดด้านการค้าสำหรับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศในอาเซียน เช่น การเพิ่มสัดส่วนทุนเป็นจำนวน 49% ของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับการบริการด้านการบินเช่าเหมาลำในประเทศอินโดนีเซีย หรือการเพิ่มสัดส่วนทุนของสมาชิกนกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นจำนวน 51% สำหรับธุรกิจเช่าอากาศยานในประเทศมาเลเซีย

ยิ่งไปกว่านั้น การลงนามยังรวมถึงข้อตกลงสำหรับการรับรองใบอนุญาตของลูกเรือสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจสอบและเปลี่ยนใบอนุญาตและลดขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมและการฝึกเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง

ในที่ประชุมได้มีการลงนาม MOU (Memorandum of Understanding) กับสำนักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ (Accident and Incident) ทางอากาศ

ข้อตกลงจากการประชุมครั้งนี้จะสอดคล้องกับนโยบาย ASEAN’s Vision 2020 และแผนหลักของ ASEAN Connectivity 2025

ที่มาของข่าว : http://www.flightglobal.com

ที่มาของภาพ : http://news.xinhuanet.com

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

แปลและเรียบเรียงข่าว : นาวาอากาศเอก ดร.พนม อินทรัศมี

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page