Home > KNOWLEDGE > การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา

พัสดุ Rogue Part and Bogus Part สำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน

พัสดุหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งกับอากาศยาน ในบางครั้งอาจจะเกิดการชำรุดหรือทำงานผิดพลาด โดยหากมีการทำงานผิดพลาดบ่อยๆ พัสดุหรืออุปกรณ์นั้นจัดว่าเป็นพัสดุอัตราชำรุดสูง (High-Failure Rate Item) เช่น พัสดุปั๊ม (Pump) ของระบบไฮโดรลิก มีจำนวน 10 EA หรือ ชิ้น เมื่อนำพัสดุนี้ไปติดตั้ง พบว่าเกิดการชำรุดหรือจำนวน 6 EA* หรือชิ้น นั่นแสดงว่า พัสดุปั๊มเป็นพัสุดอัตราชำรุดสูง สายการบินหรือหน่วยงานซ่อมบำรุงต้องดำเนินการตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นหรือสอบถามบริษัทผู้ผลิต ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากการออกแบบที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาด แต่ในบางกรณีการชำรุดเกิดขึ้นกับพัสดุตัวเดิม เมื่อนำไปซ่อมและนำกลับมาใช้ ยังคงเกิดความเสียหาย พัสดุชิ้นนี้เรียกว่า Rogue ... Read More »

ประเภทการซ่อมบำรุงอากาศยานตามการปฏิบัติงาน

ประเภทการซ่อมบำรุงอากาศยานตามการปฏิบัติงาน (Types of Maintenance as Operation )           การซ่อมบำรุงอากาศยานสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ตามลักษณะการปฏิบัติงาน คือ On-Aircraft Maintenance หรือ การซ่อมบำรุงที่อากาศยาน Off-Aircraft Maintenance หรือ การซ่อมบำรุงนอกอากาศยาน   1. On-Aircraft Maintenance หรือ การซ่อมบำรุงที่อากาศยาน On-Aircraft Maintenance ... Read More »

ระยะเวลาสำหรับการซ่อมบำรุง

ระยะเวลาด้านการบิน (Aviation Interval Time)           หลักการสำหรับการกำหนดระยะเวลาด้านการบิน เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาของอากาศยาน เครื่องยนต์ หรือบริภัณฑ์ ซึ่งนำไปใช้กับการกำหนดระยะเวลาสำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยสามารถกำหนดระยะเวลาการบินได้ 2 ประเภท คือ ระยะเวลาปฏิทิน (Calendar Time) ระยะเวลาการทำงาน (Operational Time)   1. ระยะเวลาปฏิทิน (Calendar Time) เป็นการหนดระยะเวลาที่ผ่านไปตามเวลาของปฎิทิน ซึ่งได้แก่วัน (Day) เดือน ... Read More »