Home > KNOWLEDGE > อากาศยาน

อากาศยาน

ความหมายของอากาศยาน (Aircraft Meaning)

คำว่า Aircraft เกิดจากการผสมคำสองคำ คือ Air (อากาศ) + Craft (ยานหรือพาหนะ)  ซึ่งหมายถึง ยานหรือเครื่องที่เคลื่อนที่ไปได้ในอากาศด้วยปฏิกิริยาแห่งอากาศหรือแรงทางอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) ประเภทของอากาศยานสามารถแบ่งได้ตามข้อพิจารณา โดยทั่วไปอากาศยานสามารถได้ 2 ประเภทหลักตามลักษณะของปีก คือ เครื่องบิน (Airplane, Plane หรือ Aeroplane) คือ อากาศยานที่มีปีกยึดติดกับลำตัว (Fixed Wing)      รูปที่ 1 ... Read More »