Home > SERVICE

SERVICE

สายการบินนกแอร์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

สายการบินนกแอร์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ 1. Safety Control Manager 2. Fleet Management Specialist 3. Flight Training Support Officer 4. Corporate Secretary 5. Technical Accounting Executive 6. Reliability Engineer 7. Aircraft Delivery Management Manager 8. Graphic Designer 9. Data Recording Executive 10. System Engineer ... Read More »

ThaiSmile รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

สายการบินไทยสไมล์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ได้แก่ 1. Senior Information Technology Officer 2. Flight Operations Officer 3. Aviation Safety Officer 4. Corporate & Government Sales Manager 5. Marketing Strategy & Analysis Manager 6. Director of Marketing Strategy ... Read More »

การบินไทยรับสมัครแอร์โฮสเตส ทั้งชายและหญิง

การบินไทยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รุ่น TQV 2017 หลายอัตรา โดยสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี หากพนักงานฯ มีผลการปฏิบัติงานผ่าน ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจจะพิจารณาต่ออายุสัญญาอีก 1 ครั้ง โดยสัญญา ต่ออายุจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2566 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครหญิง ... Read More »

CABIN LEADER ON NOK AIR

  CABIN LEADER ON NOK AIR   รายละเอียด ติดตามได้ที่ CABIN LEADER RECRUIT ที่มาของข่าว : https://www.nokair.com ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย ThaiAero Read More »

THAI SMILE CAREER

  บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวนหลายอัตรา ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพศหญิง สัญชาติไทย โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2534 เป็นต้นไป ผู้สมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผู้สมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้อง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา คุณสมบัติเพิ่มเติม ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English ... Read More »

BFS CAREER

BFS เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่่ง รายละเอียดตำแหน่งงาน ติดตามได้ที่ BFS CAREER   ที่มาของข่าว : https://www.bangkokflightservices.com ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย   Read More »

NOK CAREER

  Nok Air เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่่ง รายละเอียดตำแหน่งงาน ติดตามได้ที่ NOK CAREER   ที่มาของข่าว : http://www..jobsdb.com/th ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย Read More »

โครงการ สานฝันการบิน ครั้งที่ 8 “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน” ของ สถาบันการบินพลเรือน

  โครงการ สารฝันการบิน ครั้งที่ 8  จัดขึ้นโดยสถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ และมความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการเขียนเรียงความในหัวข้อ “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน”   โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม เรียนรู้การขับเครื่องบิน และฝึกบินกับเครื่องบินจำลอง ฯลฯ รวมถึงได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านความรู้ ทักษะ และเข้าใจด้านการบินอย่างถูกต้อง เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ศูนย์ฝึกการบินสถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จึงเห็นว่าเป็นหนึ่งผลงานและภารกิจที่สำคัญของ สบพ. ... Read More »

ไทยสไมล์ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

สายการบินไทยสไมล์ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ Manager Ground Service เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ Senior Human Resources Office Pilot Management and Flight Standard Manager In-flight Language Specialist (Chinese Mandarin) DIRECTOR OF FINANCE AND ACCOUNTING Director of Fare ... Read More »

การบินไทย เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวน SYSTEM ANALYST 1 1 Planning Coordinator ประจำกองวิเคราะห์ธุรกิจการขนส่ง (YQ) 1 Programmer Analyst 1 (VH) 2 Programmer Analyst 1 ประจำกอง (VX) 3 System Programmer 1 (VS-D) ... Read More »