Home > SERVICE > การศึกษาอบรม

การศึกษาอบรม

โครงการ สานฝันการบิน ครั้งที่ 8 “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน” ของ สถาบันการบินพลเรือน

  โครงการ สารฝันการบิน ครั้งที่ 8  จัดขึ้นโดยสถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ และมความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการเขียนเรียงความในหัวข้อ “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน”   โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม เรียนรู้การขับเครื่องบิน และฝึกบินกับเครื่องบินจำลอง ฯลฯ รวมถึงได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านความรู้ ทักษะ และเข้าใจด้านการบินอย่างถูกต้อง เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ศูนย์ฝึกการบินสถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จึงเห็นว่าเป็นหนึ่งผลงานและภารกิจที่สำคัญของ สบพ. ... Read More »