Home > Tag Archives: การซ่อมบำรุง

Tag Archives: การซ่อมบำรุง

ประเภทการซ่อมบำรุงอากาศยานตามการปฏิบัติงาน

ประเภทการซ่อมบำรุงอากาศยานตามการปฏิบัติงาน (Types of Maintenance as Operation )           การซ่อมบำรุงอากาศยานสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ตามลักษณะการปฏิบัติงาน คือ On-Aircraft Maintenance หรือ การซ่อมบำรุงที่อากาศยาน Off-Aircraft Maintenance หรือ การซ่อมบำรุงนอกอากาศยาน   1. On-Aircraft Maintenance หรือ การซ่อมบำรุงที่อากาศยาน On-Aircraft Maintenance ... Read More »

ระยะเวลาสำหรับการซ่อมบำรุง

ระยะเวลาด้านการบิน (Aviation Interval Time)           หลักการสำหรับการกำหนดระยะเวลาด้านการบิน เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาของอากาศยาน เครื่องยนต์ หรือบริภัณฑ์ ซึ่งนำไปใช้กับการกำหนดระยะเวลาสำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยสามารถกำหนดระยะเวลาการบินได้ 2 ประเภท คือ ระยะเวลาปฏิทิน (Calendar Time) ระยะเวลาการทำงาน (Operational Time)   1. ระยะเวลาปฏิทิน (Calendar Time) เป็นการหนดระยะเวลาที่ผ่านไปตามเวลาของปฎิทิน ซึ่งได้แก่วัน (Day) เดือน ... Read More »